O nás

Výchovný ústav v Terešově byl založen v roce 1968. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl v objektu bývalého zemědělského učiliště zřízen od. 1. září 1968 „Domov pro výchovu mravně narušených mladistvých ve věku od 15 do 18 let“. Původní zámecká budova z 18. století musela být přestavěna, aby splňovala v počáteční fázi, alespoň ty nejzákladnější podmínky pro chod zařízení tohoto typu.

Ústav je zaměřen na výchovu chlapců. V současné době stojí v západní části areálu zcela moderní budova, která slouží pro ubytování a mimoškolní činnost. Je třeba podotknout, že spousta žáků ústavu nemá doma takové materiální ani sociální zabezpečení, jaké je jim zde poskytnuto.

Žákům je poskytována kompletní výbava oblečení. Mají k dispozici počítačovou učebnu, kulečníkovou hernu, hudebnu s kompletní výbavou (bicí, el. kytary, varhany apod.), knihovnu, tělocvičnu, posilovací stroje a spoustu společenských her.

Žáci ústavu jsou rozdělení do čtyř výchovných skupin: Jeden první ročník, dva druhý a jeden třetí ročník střední školy obor Strojírenské práce. Každá třída tvoří zpravidla i jednu výchovnou skupinu

Součástí školského zařízení je, krom internátu, i tříletá střední škola.   Škola disponuje kompletně vybavenou zámečnickou dílnou. Žáci se zde na různých obráběcích strojích, frézách, bruskách a podobně, naučí základům práce s kovem. SŠ Terešov je školou, která se orientuje na výuku tříletého učebního oboru Strojírenské práce s profesním zaměřením Zámečník (23-51-E/01). Výstupem učebního oboru je dosažení středního vzdělání s výučním listem. Ve školním roce 2014/2015 se zmiňovaný učební obor stal jediným oborem vyučovaným na střední škole.  Důvodem monopolizace nabídky vzdělávání na strojírenský učební obor byla především naplněnost kapacity školy a reakce na situaci na trhu práce, která podpořila dlouhodobý záměr odborně se profilovat na přípravu odborníků, kteří jsou schopni aplikovat získané znalosti a dovednosti v pracovním procesu ve velkých, středně velkých i malých provozovnách. Absolventi oboru nacházejí profesní uplatnění jako strojírenští dělníci, strojní zámečníci, svářeči nebo údržbáři. Oborová orientace školy tedy akcentuje současnou poptávku na trhu práce a do značné míry také konkurenceschopnost našich absolventů na trhu práce a jejich následné profesní uplatnění.

Výhodou školy je především technické vybavení dílen určených k praktické výuce učňů. Škola disponuje i audiovizuální technikou, plně vybavena je počítačová učebna, ţákům je pro potřeby výuky k dispozici digitální fotoaparát či videokamera. Kmenové učebny jsou dovybavovány počítači s připojením k internetu, které jsou učiteli vyuţívány během výuky a stávají se plnohodnotnými učebními pomůckami. Škola plně vyuţívá svého technického potenciálu k maximálnímu zapojení audiovizuálních pomůcek do výuky v souladu s doporučením rámcovým vzdělávacím programem
Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují společně s výchovným poradcem a vychovateli. Škola pravidelně intenzivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rokycanech. Spolupráce je zaměřena především na diagnostiku specifických poruch školních dovedností, jejich nápravu a reedukaci. V případech předepsané léčby či diagnostiky psychických poruch spolupracujeme s odborným psychiatrem MUDr. M. Synkovou ordinující v prostorách Železniční polikliniky v Plzni.

Každá skupina žáků má určené své samostatné prostory s hygienickým zařízením, klubovnou s televizí a videem. Ke každé skupině jsou přidělení tři vychovatelé, které řídí vedoucí vychovatel. V hlavní budově školy je kompletně zařízena audiovizuální učebna, sloužící k seznámení a k základnímu ovládání videa, DVD, videokamery, digitálního fotoaparátu a počítače.

Bývalá zámecká zahrada je upravena jako sportoviště. Žáci zde mají k dispozici asfaltové hřiště, dvě hřiště s antukou a trávníkové hřiště na malou kopanou.

Sportovní vyžití žáků je veliké a je také prvořadým činitelem při mimoškolní práci.

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEREŠOV